Organisationen

Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma er et kontorfællesskab bestående af Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma I/S, cvr 39258609, Eigil Strand Advokatfirma, cvr 39293579, Karina Skou Advokatfirma, cvr 39293447, Alexander Nyborg Christensen Advokatfirma, cvr 39290626, Stefan Møller Jørgensen Advokatfirma, cvr 29247684 og Anja Hedegaard Nielsen Advokatfirma, cvr 44091089.

Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma ejes ligeligt af advokat Michael Juul Eriksen og Advokat Berit Ernst. Eigil Strand Advokatfirma ejes af advokat Eigil Strand. Karina Skou Advokatfirma ejes af advokat Karina Skou. Alexander Nyborg Christensen Advokatfirma ejes af advokat Alexander Nyborg. Stefan Møller Jørgensen Advokatfirma ejes af advokat Stefan Møller Jørgensen. Anja Hedegaard Nielsen Advokatfirma ejes af Anja Hedegaard Nielsen.

Betaling

Salæret fastsættes som hovedregel af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarer, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig. Udgangspunktet er en timepris på 2.350 kr. inkl. moms.

Vinder du sagen, betaler statskassen salæret til forsvareren. Hvis du taber sagen, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Du kan læse mere om salærfastsættelse her.

Forsikringsforhold

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i CNA Hardy efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klage

Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Alle advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokaterne, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
www.advokatnaevnet.dk.

Ønsker man at klage over advokatens adfærd skal en sådan klage ligeledes sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
www.advokatnaevnet.dk.